Een (fiscale) oudedagsreserve

Een reserve potje op de balans van je eigen bedrijf voor je pensioen. Wel reserveren ten laste van de winst, maar geen geld uitgeven. Een ideaal beeld.

Het uitgangspunt

Een ondernemer die meer dan 1.225 uren per jaar aan de onderneming besteedt en nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, kan op de balans van de onderneming een reserve opbouwen. De jaarlijkse  toevoegingen zijn aftrekbaar van de winst. Dat betekent dat de reserve een spaarpot is in de boeken van de onderneming, een post op de balans. Geld uitgeven is daarmee niet nodig, dit kan gebruikt worden om te investeren in de onderneming.

Fiscale faciliteiten

Ruim 11% van de winst uit onderneming met een absoluut maximum van ongeveer € 9.550,- kan de ondernemer jaarlijks aan de reserve toevoegen. Er is echter wel een maximum gesteld. De reserve is maximaal het  ondernemingsvermogen. Is de reserve gelijk aan het ondernemingsvermogen en het ondernemingsvermogen daalt, dan moet de reserve ook dalen. Het bedrag waarmee de reserve afneemt, valt dan in de winst.

De reserve omzetten in privépensioen

Zoals al gesteld valt het bedrag waarmee de reserve afneemt in de winst. De oudedags-reserve moet verplicht geheel afnemen bij het begin van het kalenderjaar waarin de onder-nemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt, bij staking van de onderneming of indien twee jaar achtereen niet meer voldoende uren in de onderneming worden besteedt. Verder mag de reserve jaarlijks afnemen met een door de ondernemer te kiezen bedrag. Het bedrag waarmee de reserve afneemt mag als lijfrentepremie worden betaald aan een bank of verzekeraar. Deze lijfrentepremie is fiscaal aftrekbaar zodat de bijtelling in de winst volledig wordt   gecompenseerd. Bij betaling aan een bank of verzekeraar moet er dan wel voldoende geld zijn.

Bank of verzekeraar

Het kapitaal bij een bank of verzekeraar kan de ondernemer op de gekozen ingangsdatum omzetten in een periodieke uitkering.

Uitkering voor de oudedag of de partner

De uitkering kan een eigen oudedagsvoorziening zijn, eventueel gecombineerd met een aanvullende tijdelijke uitkering. Daarnaast is een combinatie mogelijk met een nabestaandenuitkering voor de partner. Afhankelijk van het feit of de oudedags-voorziening wordt uitgevoerd door een bank of verzekeraar is deze levenslang of tijdelijk. De hoogte van de uitkeringen zijn afhankelijk van de omvang van het gestorte kapitaal, de leeftijd en de marktrente op moment van aankoop van de periodieke uitkering.

Bruto-uitkering

Elke maand- of kwartaaluitkering is een bruto-uitkering waarop loonheffing wordt ingehouden. De hoogte is afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden.

Design: Ontwerpstudio Swelheim
Realisatie: Bizzka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram