Belastingaangifte 2015

Dit jaar kunt u ook weer  vanaf 1 maart belastingaangifte doen over 2015.
De belastingdienst wil de vooraf ingevulde aangifte dan online hebben staan. Net als in 2014 hoeft de aangifte niet voor 1 april ingediend te zijn. U kunt aangifte doen tot 1 mei.

Wilt u van de Belastingdienst bericht ontvangen voor 1 juli 2016 dan moet u uw aangifte inkomstenbelasting voor 1 april indienen.

Heb je ook een tablet van de baas gekregen? De fiscus wil graag vangen!

Opmars niet te stuiten

Een tablet van de werkgever of school gekregen, pas dan op! De inzet van computerapparatuur is in het zakenleven al jaren heel gewoon. Het onderwijs volgt nu met rasse schreden. Geen schoolboeken meer maar een tablet. Ook mijn kinderen hebben er een. De school wil mee met de tijd en verstrekt aan de docenten een tablet voor verzorging van het moderne onderwijs.

Gebruik voor werk of ook privé

De tablet is bedoeld voor school. Maar zoals dat in de praktijk gaat, wordt deze ook mee naar huis genomen. Logisch want studenten hebben deze nodig voor huiswerk en docenten hebben deze nodig om de lessen voor te bereiden. Voor studenten geen probleem want deze hebben hem zelf betaald of in ieder geval de ouder(s). Voor docenten ligt dit anders. De tablet is verstrekt of ter beschikking gesteld en kan daarmee ook privé worden gebruikt. En hier begint het spek te stinken. Niet alleen voor docenten maar voor iedere werknemer met een tablet van de baas!

Een tablet, is dat nu een computer of telefoon?

Computers en communicatieapparatuur groeien qua formaat en mogelijkheden steeds meer naar elkaar toe. Dit is ook de fiscus niet ontgaan. Voor computers en telefoons zijn verschillende fiscale regelingen van toepassing. Maar welke past nu bij een tablet? Het antwoord gevonden in de grootte van het beeldscherm. Is het scherm groter dan 7 inch, diagonaal gemeten, dat is het apparaat voor de fiscus een computer, anders een telefoon.

Wat betekent dat nu?

Een (mobiele) telefoon mag gratis ter beschikking worden gesteld als het zakelijk gebruik meer is dan 10%. Dit is in de praktijk redelijk makkelijk aannemelijk te maken. Voor computers ligt dit anders. Een ter beschikking gestelde computer moet voor minimaal 90% zakelijk gebruikt worden. Is het zakelijk gebruik minder dan is de waarde van de computer loon voor de werknemer en moet de werkgever loonheffing inhouden op het loon van de werknemer.

Een tablet is een computer, zegt de fiscus.

De fiscus stelt zich op het standpunt dat en tablet een computer is. Als niet wordt aangetoond dat de tablet na werktijd op de werkplek achterblijft, gaat de fiscus ervan uit dat deze voor meer dan 10% ook voor privé wordt gebruikt. Het gevolg is dat de werknemer loonheffing over de waarde van de tablet is verschuldigd.

Is er dan een oplossing?

Ja. Zorg voor een sluitende bewijsvoering dat de tablet nagenoeg uitsluitend zakelijk wordt gebruikt. Of breng in overleg met de werkgever de tablet onder in de werkkostenregeling die per 1 januari aanstaande wordt ingevoerd.

De staatssecretaris van financiën heeft aangekondigd de fiscale grenzen voor telefoon en computer nog eens te willen evalueren. Benieuwd naar een definitieve oplossing? Blijf mijn blogs volgen.

Bent u met een nieuwe baan gestart bij een andere werkgever en wilt u uw opgebouwde pensioenaanspraken bij uw vorige werkgever overdragen, dan moest u daarvoor binnen zes maanden, nadat u bij uw nieuwe werkgever was begonnen, een verzoek voor indienen.

De eis van zes maanden is per 1 januari 2015 vervallen.

Dat betekent dat een werknemer nu opgebouwde pensioenaanspraken bij vorige werkgevers op enig moment kan overdragen naar de pensioenuitvoerder van de huidige werkgever, zonder dat men gebonden is aan een termijn.

Let op!
Alleen opgebouwde aanspraken vanaf juli 1994 zijn overdraagbaar. Waardeoverdracht is niet altijd zinvol, laat u daarom goed informeren.

De verklaring arbieidsrelatie (VAR) waarover de zelfstandig ondernemer beschikt is ook de eerste maanden in 2015 van toepassing. De Staatssecretaris van Financien heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer op 11 juli aangekondigd.

De verklaring dient de zelfstandig ondernemer vanaf volgend jaar via een webmodule aan te vragen. Een belangrijk verschil met de huidige VAR-verklaring is dat de opdrachtgever medeverantwoordelijk wordt voor het gebruik van de verklaring.

De verklaring vrijwaart de opdrachtgever voor de inhouding van loonheffing en afdracht van premie werknemersverzekeringen en premie Zvw. Vanaf volgend jaar ligt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de VAR niet meer alleen bij de ondernemer, maar is er sprake van een gedeelde verantwoordelijkheid.

Hoe deze medeverantwoordelijkheid in de nog te ontwikkelen webmodule moet worden ingebracht is nog onderwerp van studie.

De staatssecretaris verwacht eind augustus een wetsvoorstel in te kunnen dienen.

Het verzorgingscriterium in de AOW zorgt ervoor dat een alleenstaande AOW-gerechtigde samen kan wonen met een andere alleenstaande AOW-gerechtigde en beiden toch de hogere AOW-uitkering ontvangen voor een alleenstaande. Dit is het geval indien:

  • De ene AOW-gerechtigde hulpbehoevend is;
  • De samenwoning is ontstaan vanwege het verlenen van de zorg;
  • Beiden een eigen hoofdverblijf hebben waarvoor ieder de eigen kosten betaalt.

Het verzorgingscriterium wordt vervangen door een ‘besluit regels hoofdverblijf in dezelfde woning AOW’. Hierdoor wordt het mogelijk dat ook anderen mantelzorg verlenen zonder dat de alleenstaande AOW-gerechtigde de hogere alleenstaanden uitkering verliest.

De voorwaarde is dat beiden een eigen hoofdverblijf hebben waarvoor ieder de eigen kosten draagt. De reden van (deels) samenwonen is dan niet meer van belang.

Indien een alleenstaande AOW-gerechtigde in gaat wonen bij een kind is er geen sprake van samenwonen en behoudt de alleenstaande AOW-gerechtigde de eigen uitkering.

In geval van een scheiding heeft de partner recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen. In een echtscheidingsconvenant kan van deze standaardverdeling worden afgeweken. Indien het convenant binnen twee jaar na de scheidingsdatum wordt gezonden aan de pensioenuitvoerder moet deze aan de afwijkende
afspraak meewerken.

Verdeling van de pensioenaanspraak kan worden voorkomen door met de partner overeen te komen om een lijfrente ter grootte van het aan de partner toekomende pensioen te sluiten. De partner is dan begunstigde voor de uitkering en de premie is voor u fiscaal aftrekbaar.

Pensioenregelingen kennen een uitkeringsvorm die in principe gelijk blijft in de periode dat u de uitkering geniet. Indien de financiële middelen van het pensioenfonds het toestaan kan een uitkering jaarlijks worden verhoogd met een loon- of prijsindexatie. Het is mogelijk de pensioenuitkering te variëren, d.w.z. in de eerste levensjaren na de
pensioendatum een hogere uitkering en daarna een lagere. Afgezien van een voorgeschreven maximale verhouding tussen de hoge en lage uitkering bent u vrij in de combinatiemogelijkheden.

Op deze wijze bent u in staat uw pensioenuitkering aan te passen aan uw uitgavepatroon.

Indien een werkgever een verkeersboete betaalt die de werknemer heeft gekregen tijdens de uitoefening van de werkzaamheden is er sprake van loon voor de werknemer. De hoogte van de boete dient tot het loon te worden gerekend en de werkgever dient daarover loonheffing in te houden. Dit is alleen anders indien de werkgever materiaal ter beschikking stelt waarvoor hij verantwoordelijk is en dit materiaal niet voldoet aan de eisen die daaraan gesteld mogen worden. Indien de werknemer daarmee een verkeersovertreding begaat, kan de werknemer de boete verhalen op de werkgever.

Wees voorzichtig met het betalen van verkeersboetes voor werknemers, een naheffingsaanslag ligt op de loer!

Althans volgens de mening van het CDA, zo is in de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel te lezen, dat de pensioenregelingen moet aanpassen per 1 januari 2015.

Een oplossing om deze te verwachten stroom van verzoeken te beteugelen is het verstrekken van modelpensioenovereenkomsten door de Belastingdienst, zegt de Staatssecretaris van Financiën.

Maar modelpensioenovereenkomsten kennen wij al vanwege eerdere aanpassingen van de wetgeving rondom pensioen. De modelovereenkomsten tot nu toe kenden simpelweg alle mogelijkheden voor pensioen die de wet op de loonbelasting bood. Door het ongetoetst toepassen van een dergelijke modelovereenkomst was de pensioenregeling ineens veel ruimer dan eigenlijk de bedoeling was. Daarmee haalde je dus risico’s in huis die je eigenlijk niet wilde.

Dus wees kritisch als een modelovereenkomst wordt aangeboden om de pensioenregeling aan te passen aan de situatie per 1 januari 2015.

Vorige week verscheen een uitspraak van de rechtbank Amsterdam over een casus die iemand had aangespannen over het opschorten van de AOW leeftijd met één maand met ingang van 2013. Deze persoon stelde zich op het standpunt dat hem een recht was ontnomen. Hij kreeg immers één maand later AOW dan eerdere AOW gerechtigden. Hij kreeg van de rechtbank geen gelijk.

De AOW is immers geen verworven recht. Dit is ook van belang bij de inkoop van verzekerde AOW jaren indien men (tijdelijk) in het buitenland heeft gewoon of uit het buitenland inkomsten heeft genoten waardoor men niet in Nederland verzekerd was voor de AOW. Inkoop van AOW jaren bij de Sociale Verzekeringsbank betekent niet dat men een aanspraak op AOW heeft verworven. Indien de Algemene Oudersdomswet wijzigt, waardoor uitkeringen worden verminderd, worden ook de ingekocht AOW jaren verminderd. Ondanks dat er extra voor is betaald.
Dus bezint eer ge begint!
Laat u goed informeren over de mogelijkheden en gevolgen.

Design: Ontwerpstudio Swelheim
Realisatie: Bizzka

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram